HNÍZDNÍ PLOŠINA PRO RYBÁKY NA ZÁMECKÉM
RYBNÍKU V CHROPYNI

Zámecký rybník v Chropyni je významnou botanickou i ornitologickou lokalitou střední Moravy. Z toho důvodu bylo toto území vyhlášeno jako Národní přírodní památka Chropyňský rybník. Hlavním předmětem ochrany je výskyt vodní rostliny kotvice plovoucí („Trapa natans”) a velká kolonie racka chechtavého („Larus ridibundus”) hnízdící na ostrově uprostřed rybníka.

V rámci naplňování plánu péče o toto území vyrobila a umístila naše organizace ve spolupráci s AOPK ČR na hladinu rybníka plovoucí hnízdní ostrov, který bude sloužit pro hnízdění zvláště chráněného druhu ptáka, kterým je rybák obecný („Sterna hirundo”). Ten se zde objevuje pravidelně při hledání potravy, kterou jsou drobné rybky, ale možnost hnízdění je zde omezená, zejména kvůli tlaku predátorů, jakými jsou nepůvodní mýval severní či psík mývalovitý nebo liška obecná apod.

Rybák hnízdí právě kvůli tlaku predátorů na šterkových ostrůvcích, poloostrůvcích a pod, ale obsazuje ochotně i člověkem zbudované umělé hnízdní ostrovy. V rámci programu Péče o krajinu byla vyrobena plovoucí plošina o rozměrech 250 x 250 cm s vrstvou štěrku.

V příštím roce se ukáže, zda-li tento počin byl užitečný, a podaří se podpořit populaci rybáka obecného.


Fig.1 Rybák obecný („Sterna hirundo”) silně ohrožený druh
(Foto: P. Salinger - www.petrsalinger.cz)


Fig.2 Montáž plovoucí plošiny. Oplůtek slouží k tomu, aby
nevzletná mláďata nespadla do vody, protože by se zpátky
na plovoucí ostrov nedostala.


Fig.3 Na plošině je vrstva štěrku (kačírku), na který rybáci
kladou svá vejce.


Fig.4 Plošina byla na místo určení dopravena jako vor.


Fig.5 Plavba plošiny na místo určení. Plošina je ukotvena
pomocí betonových tvárnic na řetězu.


Fig.6 Finální umístění plošiny, pohled z ptačí pozorovatelny.


Datum: 10.10.2016
Text: M. Tomešek
Foto: Archiv ČSOP Buchlovice a P. Salinger


Zpět